Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring Pipinoche

Artikel 1 Bedrijfsomschrijving

Pipinoche.

  • Pipinoche richt zich op begeleiding van diereigenaren in de gezondheid en het welzijn van hun huisdier.
  • Pipinoche biedt trainingen en coaching aan die bijdragen aan de gezondheid, bewustwording en de relatie dier en mens.
  • Pipinoche doceert aan Kenniscentrum Natuurgeneeskunde Silverlinde het vak Energetische Bewustwording in relatie tot dieren en hun mensen, bewustwording van eigen ontwikkeling en processen van studenten i.h.k.v. beroepsvorming tot holistisch natuurgeneeskundig veterinair therapeut.
  • Pipinoche is werkzaam als zzp-er bij het begeleiden van mensen met (een verstandelijke) een beperking.

Pipinoche staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder het volgende registratienummer: 66417392

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Pipinoche en een Afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Pipinoche en de Afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden op enig moment naar het oordeel van de bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Pipinoche en de Afnemer zullen in een dergelijk geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes van Pipinoche vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen en offertes kunnen door Pipinoche tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling van producten zijn voorbehouden. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Actuele informatie hierover is telefonisch of per e-mail verkrijgbaar.

Na aanvaarding van de mondelinge of schriftelijke aanbieding door Afnemer, zal Pipinoche aan de Afnemer de bestelling schriftelijk bevestigen.

Artikel 4 Monsters

Eventueel getoonde of verstrekte monsters, voorbeelden of modellen dienen slechts ter aanduiding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de te leveren producten daarmee in overeenstemming zullen zijn. Afwijkingen in structuur, kleur, gramgewicht, formaat, kwaliteit, afwerking, vochtgehalte etc. worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Geringe verschillen tussen een getoond of verstrekt monster, voorbeeld of model en de geleverde partij kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

Pipinoche behoudt zich het recht voor om verstrekte monsters, voorbeelden of modellen te factureren en/of het materiaal terug te vorderen indien er geen koop is gevolgd.


Artikel 5 Prijzen

Alle door Pipinoche gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of offerte bekende prijsbepalende factoren. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijs die Pipinoche hanteert op het moment van sluiten van de overeenkomst. Actuele informatie over prijzen is telefonisch of per e-mail verkrijgbaar.

Alle prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij schriftelijk anders vermeld door Pipinoche. Bijzondere verpakkingskosten komen steeds voor rekening van de Afnemer.

Pipinoche behoudt zich het recht voor om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten te wijzigen na het sluiten van de overeenkomst tussen Pipinoche en de Afnemer, waaronder bij – maar niet beperkt tot – wijzigingen in prijsbepalende factoren zoals grondstofprijzen, materialen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen dan wel indien een wettelijke prijsbepalende factor daar aanleiding toe geeft.


Artikel 6 Betaling

Betaling dient – zonder aftrek, korting of verrekening – te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Pipinoche aangegeven.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Afnemer van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- en komen, onverminderd de overige aan Pipinoche verder toekomende rechten, alle aan de inning verbonden gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,-.

In geval van betalingsverzuim is Pipinoche gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

Artikel 7 Annulering door opdrachtgever

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan
opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden.

Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt: Annulering van inschrijving kan slechts plaatsvinden per aangetekend schrijven of email. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het traject wordt 30% annuleringskosten in rekening gebracht. Bij afzegging tot een week voorafgaand aan het traject wordt 70% van de deelnamekosten berekend daarna wordt het gehele bedrag gerekend. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de sessie, training of cursus.

Bij achterstallige betaling waarbij geen regeling is getroffen met de betreffende persoon, wordt een herinnering gestuurd. Bij wanbetaling na de tweede herinnering, volgen incasso maatregelen.

Artikel 8 Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om consulten, trainingen of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 Het verzetten van afspraken

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 12 Levering & Levertijd van afgenomen producten 

Tenzij anders overeengekomen, reizen de producten voor rekening en risico van de Afnemer.

Pipinoche verplicht zich jegens de Afnemer om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

De producten zullen door of namens Pipinoche bezorgd worden op het in de order aangegeven of naderhand overeengekomen adres.

Afnemer is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien Afnemer hieraan niet voldoet, komen alle hieruit voortvloeiende kosten – waaronder begrepen maar niet beperkt tot het transport en de opslag van de producten – voor rekening van Afnemer.

De levertijd wordt door Pipinoche naar beste weten opgegeven, maar is niet bindend en geldt nimmer als fatale termijn.

Artikel 13 Overmacht

Indien Pipinoche als gevolg van overmacht niet (op tijd) kan leveren, heeft Pipinoche het recht om naar keuze de levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te zien.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Pipinoche, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Pipinoche kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, natuurrampen, stakingen, breuk van machines en/of gereedschappen, personeelsgebrek, niet beschikbaar zijn van vervoer en stagnaties in de aanvoer.

Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal Pipinoche met Afnemer overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel Pipinoche als Afnemer zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Bij opschorting van de levering of het in zijn geheel afzien van de levering door Pipinoche wegens overmacht, is de Afnemer niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.


Artikel 14 Reclames

Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering, en niet zichtbare gebreken terstond na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering, schriftelijk aan Pipinoche te zijn medegedeeld.

Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

Reclames over een factuur dienen binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd en aanvaard. Daarna worden reclames niet meer door Pipinoche in behandeling genomen.

Reclames geven de Afnemer uitdrukkelijk niet de bevoegdheid zijn betalingsverplichting op te schorten.


Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

De eigendom van de goederen blijft bij Pipinoche en gaat eerst over, wanneer de Afnemer de verschuldigde prijs, rente, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en opvolgende levering en met inbegrip van de door Pipinoche ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, zal hebben voldaan.

Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Pipinoche te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging, verlies en/of waardevermindering van de producten gaat onmiddellijk na levering van de producten over op Afnemer.

Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet bevoegd de producten op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

Het is de Afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derde te verkopen en over te dragen, tot aan de datum van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van Afnemer, onder de verplichting, hetzij van de derde afnemer betaling in contanten te bedingen, hetzij de goederen onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan de derde afnemer, hetzij op andere wijze zekerheid te verkrijgen voor de betaling van de goederen van de derde afnemer.
Bij verkoop op credit is de Afnemer verplicht een eigendomsvoorbehoud overeen te komen conform het bepaalde in dit artikel. Bij overschrijding van de voornoemde verplichtingen van de Afnemer wordt de koopprijs ten volle en ineens opeisbaar. Indien de Afnemer van de goederen ondanks het voorafgaande in strijd met de voorgaande leden handelt, is hij verplicht de vordering die hij daarvoor verkrijgt, aan Pipinoche over te dragen.

Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Pipinoche of Pipinoche goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen tekort zal schieten, is Pipinoche gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling, naar zijn keuze tijdelijk of definitief terug te (doen) nemen. Afnemer zal Pipinoche te allen tijde, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, in de gelegenheid stellen en vrije toegang verlenen tot het terrein en/of gebouwen waar de producten zich bevinden ter uitoefening van de rechten van Pipinoche.


Artikel 16 Niet-nakoming

Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die Pipinoche een goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is Pipinoche bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. De Pipinoche is bevoegd van de Afnemer te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichtingen.

Indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Pipinoche gesloten overeenkomst voortvloeit, is Pipinoche te allen tijde gerechtigd het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Pipinoche, waaronder het recht op schadevergoeding.

In geval één van de in het voorgaande lid genoemde omstandigheden zich voordoet, zullen alle vorderingen van Pipinoche op Afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn en zal Pipinoche tevens het recht hebben alle andere overeenkomsten met Afnemer op te schorten of te ontbinden.

Pipinoche is gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden op het tijdstip dat de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt aangezegd, c.q. stillegging en liquidatie van de Afnemer of diens onderneming, alsmede door beslaglegging, toetreding tot de Wet Schuldsanering, onder curatele stelling of indien de Afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst tussen Afnemer en Pipinoche voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring

De aansprakelijkheid van Pipinoche voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de hoogte van het betreffende factuurbedrag.

Pipinoche is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De beperking van de aansprakelijkheid hierboven geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Pipinoche.
Aansprakelijkheid voor schade zal niet bestaan indien de Afnemer ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.

Onverminderd het bovenstaande is Pipinoche niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan doordat Pipinoche is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

De Afnemer vrijwaart Pipinoche voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Pipinoche toerekenbaar is.

Artikel 18 Uitvoering van de overeenkomst

Pipinoche zal de overeenkomst en haar dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Pipinoche heeft jegens de uitvoering van haar diensten een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaat verplichting.

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken tussen opdrachtgever en Pipinoche over de aan te bieden diensten.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Pipinoche voor administratie doeleinden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pipinoche worden versterkt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt de opdrachtgever zicht het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 19 Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk
uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing verklaard zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

De rechter in het arrondissement Breda is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen Afnemer en Pipinoche kennis te nemen, tenzij Pipinoche anders verkiest.

Pipinoche
Noordschans 65
4791 RE Klundert
Nederland
06-28700727
info@pipinoche.nl
KvK Breda: 66417392